an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 · an online space to admire mushrooms · plastic-free do-it-yourself mushroom grow kits · free shipping from €75 ·

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

‘PSBR’: De onderneming PSBR met KvK-nummer 59747994, gevestigd te: Schrijnwerkerstraat 38, 4813 LT, Breda.
‘Product’: de door PSBR aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met PSBR.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PSBR en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen PSBR en Klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.
1.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
1.5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

2. Overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een aanbod van PSBR heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat PSBR een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

3. Uitvoering
3.1. PSBR voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
3.2. PSBR bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
3.3. PSBR heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
3.4. Zodra het gekochte door de Klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van PSBR naar Klant.

4. Herroepingsrecht
4.1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. PSBR mag Klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag Klant niet verplichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
4.2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer PSBR de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
4.3. Klant mag het Product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het Product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het Product bij Klant in rekening worden gebracht.
4.4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
4.5. PSBR zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

5. Prijzen
5.1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.2. PSBR is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6. Betaling
6.1. Betaling door Klant van de aan PSBR verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. PSBR accepteert betalingen via iDeal, Credit Card, of via Bancontact of directe bankoverschrijving. De dag van betaling is de dag van afschrijving van het verschuldigde van de rekening van de Klant.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door PSBR geleverde zaken blijven eigendom van PSBR totdat Klant alle verplichtingen uit alle met PSBR gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van PSBR.
7.2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht PSBR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8. Intellectueel eigendom
8.1. Het uitvoeren van de overeenkomst door PSBR houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij PSBR rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan PSBR.

9. Aansprakelijkheid
9.1. PSBR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat PSBR is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid PSBR bekend was.
9.2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door PSBR leidt tot aansprakelijkheid van PSBR jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door PSBR in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
9.3. PSBR is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4. PSBR wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
9.5. PSBR is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien PSBR daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.6. PSBR is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PSBR.

10. Toepassing
10.1. Op elke overeenkomst tussen PSBR en Klant is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen PSBR en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin PSBR is gevestigd.

11. Dagtekening
11.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 2 april 2021, voor het laatst gewijzigd op 21 november 2022, en daarmee geldig vanaf 21 november 2022.

Taal / Language

Zo bestel je:

  • Voeg product(en) toe aan de winkelmand
  • Check je winkelmand en ga door naar ‘Bestelling plaatsen’
  • Vul je adresgegevens in en kies een verzendmethode.
  • Je kunt veilig betalen met iDeal, Credit Card of Bancontact.
  • Kies je betaalmethode, lees en accepteer de algemene voorwaarden en klik op ‘Bestelling plaatsen en afrekenen’.
  • Maak je betaling af, en keer weer terug naar deze website.
  • Je ziet nu je bestelbevestiging, ook krijg je hier een email over, inclusief een track&trace bericht na verzending!